Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 41 ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, cấp ủy và chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương đúng theo quy định của pháp luật. Tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đều chấp hành nghiêm việc tham dự và tổ chức lễ hội. Ý thức về việc giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội được nâng lên. Việc tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi, giải trí trong lễ hội luôn đảm bảo hợp lý, lành mạnh. Ngành chức năng của tỉnh cũng đã tích cực ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội để trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc thực hiện Chỉ thị còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Cụ thể, việc tuyên truyền ở một số nơi đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính phong trào, chưa trở thành việc làm thường xuyên. Tình trạng lợi dụng hoạt động lễ hội để tuyên truyền mê tín dị đoan, bói toán... từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn ra. Một số lễ hội đang dần bị mai một, không đảm bảo các nghi lễ theo truyền thống.

Về giải pháp thực hiện chỉ thị thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép...

Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 41 thời gian tới, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp,

các ngành cần phát huy việc tổ chức các lễ hội đặc thù, lâu đời của tỉnh; chú trọng tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của các lễ hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của tỉnh; khuyến khích người dân tham gia các lễ hội với phong cách văn minh, lịch sự. Ngoài ra, cần gắn tổ chức lễ hội với việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển...

- Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

TRƯỜNG SƠN

Nguồn:  Báo Hậu Giang