Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, công tác dân vận chính quyền có những chuyển biến tích cực.

MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội luôn bám sát nhiệm vụ của địa phương, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động và tổ chức nhiều phong trào, mô hình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Qua đó đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm qua phát triển mới 65.614 quần chúng vào các tổ chức đoàn thể, nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay có 786.347 đoàn viên, hội viên, chiếm tỷ lệ 83,63% so với độ tuổi quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác, nhất là tuyên truyền tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; phát động các phong trào yêu nước, các cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung lên kế hoạch thực hiện tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân sát sao hơn nữa, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội quan tâm...

HẢI YẾN

Nguồn:  Báo Vĩnh Long